Denim Shorts, Ripped Denim Shorts, Rip & Repair Denim Shorts